Het normale Christelijke leven

Conferentie gehouden in Wuppertal, augustus 2008. Naar aanleiding van een boek van Watchman Nee.

Wat is normaal? Wie bepaalt dat? De meerderheid? Premier Balkenende met zijn normen en waarden? De buurman? En wat is eigenlijk een Christen?

Samengevat lazen we in de bijbel:
Joh. 3:3 Jezus zeide tot Nicodemus: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.
Vs. 15 Opdat een ieder die in Hem (de zoon des mensen) gelooft, niet verderve maar eeuwig leven hebbe.
Wederom geboren worden wil zeggen: geboren worden niet uit vlees (uit de mens), maar uit Geest (uit God).
Joh. 1:11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, die in Zijn Naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Dus als iemand gelooft in Zijn Naam, in Zijn werk en Hem aanneemt, die is wedergeboren en mag zich een kind van God noemen en heeft eeuwig leven. Dit eeuwige leven hoeft vervolgens dus niet te worden verdiend. Dat staat vast. Dat krijgt men op grond van het verlossingswerk van Christus. Wij zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt uit de dood.
Dat is genade Ef.2:8.

Zullen wij er dan vervolgens maar op los leven? Dat kan dan dus de consequentie zijn!
Rom 6: Dat zij verre, zegt Paulus in vers 2.
Vers 10,11 : Dat Hij gestorven is dat is Hij der zonde eenmaal gestorven en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar voor Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere.
Vers 13: En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Geen eenvoudige woorden, maar het komt er op neer dat wij met Christus gestorven zijn voor de zonde en nieuw leven hebben ontvangen door God en daarom ook zouden leven voor God. Hij is onze Schepper, wij zouden als Zijn schepselen daarom voor Hem leven, Hem eren, vrucht dragen.

Nauwelijks een paar dagen weer thuis overkwam ons het verhaal van de boze buurman die ons dreigde met een advocaat als wij niet binnen 1 week een boom omhakten. Zomaar vanuit het niets, wij hadden geen idee dat hij last had van die boom. Na de eerste opwinding hierover bedacht ik me de woorden uit de bijbel van Paulus:

Gal. 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten