Het normale Christelijke leven

Conferentie gehouden in Wuppertal, augustus 2008. Naar aanleiding van een boek van Watchman Nee.

Wat is normaal? Wie bepaalt dat? De meerderheid? Premier Balkenende met zijn normen en waarden? De buurman? En wat is eigenlijk een Christen?

Samengevat lazen we in de bijbel:
Joh. 3:3 Jezus zeide tot Nicodemus: Voorwaar, voorwaar zeg ik u: Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het koninkrijk Gods niet zien.
Vs. 15 Opdat een ieder die in Hem (de zoon des mensen) gelooft, niet verderve maar eeuwig leven hebbe.
Wederom geboren worden wil zeggen: geboren worden niet uit vlees (uit de mens), maar uit Geest (uit God).
Joh. 1:11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, die in Zijn Naam geloven. Welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn.
Dus als iemand gelooft in Zijn Naam, in Zijn werk en Hem aanneemt, die is wedergeboren en mag zich een kind van God noemen en heeft eeuwig leven. Dit eeuwige leven hoeft vervolgens dus niet te worden verdiend. Dat staat vast. Dat krijgt men op grond van het verlossingswerk van Christus. Wij zijn met Hem gestorven, begraven en opgewekt uit de dood.
Dat is genade Ef.2:8.

Zullen wij er dan vervolgens maar op los leven? Dat kan dan dus de consequentie zijn!
Rom 6: Dat zij verre, zegt Paulus in vers 2.
Vers 10,11 : Dat Hij gestorven is dat is Hij der zonde eenmaal gestorven en dat Hij leeft, dat leeft Hij voor God. Alzo ook gij lieden houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar voor Gode levend zijt in Christus Jezus onze Heere.
Vers 13: En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerechtigheid maar stelt uzelf Gode als uit de doden levend geworden en stelt uw leden Gode tot wapenen der gerechtigheid.

Geen eenvoudige woorden, maar het komt er op neer dat wij met Christus gestorven zijn voor de zonde en nieuw leven hebben ontvangen door God en daarom ook zouden leven voor God. Hij is onze Schepper, wij zouden als Zijn schepselen daarom voor Hem leven, Hem eren, vrucht dragen.

Nauwelijks een paar dagen weer thuis overkwam ons het verhaal van de boze buurman die ons dreigde met een advocaat als wij niet binnen 1 week een boom omhakten. Zomaar vanuit het niets, wij hadden geen idee dat hij last had van die boom. Na de eerste opwinding hierover bedacht ik me de woorden uit de bijbel van Paulus:

Gal. 5:22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

2 Korinthe 5

Vers 15 ‘Indien Een voor allen gestorven is, zijn zij dan allen gestorven. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien Die voor hen gestorven en opgewekt is’.
Vers 17 ‘Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden’.
Vers 19 ‘Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd’.
Vers 20 ‘Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen’.
Vers 21 ‘Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem’.

Avondmaal

Onlangs raakten we in gesprek met iemand uit de zgn. 'vergadering van gelovigen'. Hij nodigde ons uit voor een zondagochtenddienst. We waren van harte welkom. Wel vroeg hij om het even vooraf kenbaar te maken, het was nl. de gewoonte om met nieuwkomers eerst een gesprekje te hebben. Men wilde zeker weten dat men te maken had met ware gelovigen, anders zou het lichaam verontreinigd kunnen worden door deel te nemen aan het avondmaal(!). We bedankten voor de uitnodiging, maar toch maar niet.
Toen we een week daarna in de RAI rondliepen en we met iemand in gesprek raakten die ook van de 'vergadering' kwam, kwam het onderwerp weer ter sprake. Deze meneer deed er nog een schepje bovenop. Hij was van mening dat je zelfs niet zomaar iedere gelovige kon toelaten tot het avondmaal. Ik vroeg op grond van welke bijbeltekst men dit dacht. Dat wist hij niet precies. Nadat hij begon voorbeelden van dergelijke 'zondige' gelovigen te noemen en ik met hem in discussie raakte, sprak Dick ineens de wijze woorden: 'Wie meent te staan, zie toe, dat hij niet valle'. Daar was alles mee gezegd en wij lieten een sprakeloze man achter.
1 Kor. 11:27-29 Hier wordt gesproken van brood en wijn. Brood en wijn werd door Jezus uitgedeeld ná de maaltijd, d.w.z. ná het eten van het paaslam, na de dood, Zijn dood. Brood en wijn slaan op het nieuwe leven, de dood voorbij, van gemeenschap met Christus en de leden van Zijn lichaam. Jezus deelt hier brood uit als beeld van Zijn lichaam waar wij allen deel aan hebben. "Want één brood is het, zo zijn wij allen één lichaam, dewijl wij Zijn brood deelachtig zijn geworden" 1 Kor.10:17. Hetzelfde geldt voor de wijn. Wij hebben deel gekregen aan Zijn bloed van het nieuwe verbond, als beeld van Zijn leven. "Want het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden" 1 Joh.1:7.
"Wie onwaardiglijk eet en drinkt, eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam" 1 Kor.11:29.
Op grond van deze tekst worden mensen geweigerd deel te nemen aan brood en wijn, men zegt dus in wezen dat diegene geen gemeenschap heeft met het lichaam en het bloed van Christus.
Maar als je deze tekst goed leest staat er: men onderscheidt het lichaam van (de opgestane) Christus niet. Kent de betekenis van brood en wijn niet. Paulus onderwijst de Korintiërs daarom 2 brieven lang in de betekenis van de opstanding van Christus, zodat zij wel waardiglijk zouden eten en drinken en wel weten wat de betekenis ervan is.
Heeft dus niets te maken met wel of niet mogen deelnemen vanwege een of andere zonde in je leven. Dan zou niemand mogen deelnemen. Als brood en wijn een beeld is van het nieuwe verbond, waarom dan iemand weigeren op grond van de wet, van het oude verbond?

Wij leven onder een nieuw verbond, het oude heeft afgedaan.
"Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbijgegaan, het is alles nieuw geworden" 2 Kor.5:17.